Matavfallet är på inget vis en ny utmaning. Ändå är de tillsynes lågt hängande – ja, rent utav kasserade – frukterna tämligen svåra att komma åt. Dialogen tog sin utgångspunkt dels i en förstudie kring förutsättningar för förbehandling som Ida Helander, Sweco, utfört på uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götaland, dels i utgångspunkt av den breda nytta som biogassystemet ger lokalsamhället, föredömligt beskrivet av professor Mats Eklund, Linköping Universitet. Som grädden på moset deltog även Magnus Kuschel, Innovationsledare för förnybar energi, Innovatum Science Park, och knöt an potentialen med ökad biogasproduktion till utmaningar kring det lokala energisystemet. Tänk att om vi alla bara sorterade ut mer matavfall skulle vi också kunna bidra till ökad resiliens för lokal, fossilfri energi och livsmedelsproduktion – hur bra är inte det?

Eller bara och bara…visst är det en del frågor som behöver adresseras. Allt ifrån hur vi engagerar enskilda individer till tekniska frågor om föroreningar i avfallet, logistik och gränsöverskridande samverkan både geografisk och mellan olika sektorer. Ett centralt medskick från de två dagarna är att det finns kapacitet att förbehandla mer matavfall i befintliga anläggningar, men om målen för matavfallsinsamling ska nås så behöver den kapaciteten byggas ut med ca 40% och den befintliga behöver moderniseras rent tekniskt så att allt organiskt material som samlas in kan tas tillvara. För att nå dit krävs tydliga mål och en politisk, kommunöverskridande målsättning.

Den lokala politiken och samhället behöver se värdet av och möjligheterna med en utveckling av biogassystemet, att biogas är så mycket mer än ett bränsle. De riktigt stora samhällsvärdena från biogassystemet får vi nämligen vid produktionen. För att komma vidare behöver det göras en ordentlig, lokalt anpassad analys av de startegiska vägval som finns. Substrat och marknad finns, men hur ska de utvecklas? Vilka beslut krävs och av vilka; vilka aktörer ska göra vad och; vem ska driva den gränsöverskridande processen framåt?

Även om frågorna är utestående är valet av verktyg för att nå svaret säkert: samverkan och samarbete