Varför biogas?

Biogas är ett klimatsmart bränsle som tar hand om avfall och återför växtnäring till marken. Produceras biogasen lokalt kan den dessutom bidra till gröna jobb och cirkulär ekonomi.

Biogas (eller metangas) är ett förnybart bränsle som framställs genom att avfall och restprodukter rötas i en rötningsanläggning. Råmaterialet är bland annat matrester, avloppsvatten, växtrester och gödsel.

Grafik som visar biogasens kretslopp.
Biogasproduktion är del av ett cirkulärt ekonomiskt system, där biogasen produceras på restavfall som omvandlas till gas och biogödsel. Biogödsel används för odling av bland annat mat, som i sin tur ger nya organiska restprodukter.

Vad används biogasen till?

Biogasen kan användas som ett klimatsmart alternativ till bensin och diesel i både bilar, lastbilar och bussar. Den ger väldigt låga koldioxid- och partikelutsläpp. För att kunna använda biogas som drivmedel i fordon måste den uppgraderas eller renas så att metanhalten blir minst 97 procent.

Biogas kan även användas till uppvärmning för elproduktion och som insatsråvara i industrin. Den kan distribueras i befintliga naturgasledningar. Andelen biogas i fordonsgasen som säljs i Sverige ökar ständigt och uppgår i genomsnitt till över 95 procent (första halvåret 2020).

Vinster med biogas

1: Biogödsel När biogas framställs får man också restprodukten biogödsel. När det används som gödsel, jordprodukt eller jordförbättringsmedel återförs växtnäring till marken.

2: Bättre avfallshantering Genom att biogasen tillverkas av avfall och restprodukter bidrar produktionen till en mer hållbar avfallshantering där matrester, gödsel, avloppsvatten och växtrester tas tillvara. Dessutom minskar läckaget av metan och lustgas från avfall och restprodukter när dessa rötas.

3: Förnybar energi Ger förnybar energi till el, värme och drivmedel.

4: Klimatsmart Biogasen minskar utsläppen av växthusgaser genom att ersätta fossila bränslen som bensin och diesel. Användningen av rötresten som biogödsel minskar behovet av handelsgödsel, som har en fossilintensiv tillverkningsprocess.

5: Gynnar lokal ekonomi Produktionen skapar lokala jobb och gynnar svensk teknik på export.

6: Trygg energiförsörjning Ökar oberoendet och försörjningstryggheten på bränslesidan.

Vad är fordonsgas?

Gasfordon kan idag köras på både biogas och naturgas – båda går under benämningen fordonsgas. När man kör på fordonsgas är det alltså i vissa fall biogas man har i tanken och i andra fall en blandning av biogas och fossil naturgas. Anledningen är helt enkelt att även om biogasproduktionen ökar kraftigt, så är det än så länge svårt att få fram tillräckligt mycket biogas. För att det inte ska saknas gas på tankstationen när man ska tanka, används på många ställen naturgas som reserv när efterfrågan är stor.

Biogas eller naturgas?

Både biogas och naturgas är metangas. Biogas framställs i kretsloppet av naturliga biologiska processer, medan naturgas är en fossil gas som hämtas i jordskorpan. Medan naturgasen släpper ut växthusgaser som motsvarar ca 80 procent av oljans utsläpp, tillför biogasen inga utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Tvärtom kan biogas framställd av gödsel minska utsläppen ytterligare eftersom gödselns läckage av växthusgaser minimeras.