Biogas är ett drivmedel som löser flera miljöproblem samtidigt. Avfall blir till en värdefull resurs i ett lokalt kretslopp och resterna av rötningen kan användas som gödning. Men det finns många myter om biogas. Här tar vi upp 7 av de vanligaste - och berättar varför de inte stämmer.

Myt 1: Det är dyrare med biogas än andra förnybara alternativ.

Fakta: För samhället är det inte dyrare. Biogas har stor klimatnytta och ger en positiv effekt på sysselsättningen, vilket är kostnadsbesparande och tillväxtdrivande. Biogaspriset ligger cirka 1,50–3 kronor under bensinpriset. Fordonen har en merkostnad, men inte drivmedlet.

Myt 2: Biogas behövs inte – det räcker med elfordon

Fakta: El har helt klart vissa fördelar, men biogas har andra, såsom exempelvis jobb- och kretsloppsfördelar. Både el och biogas behövs, ett bränsle kan inte ensamt ersätta all fossil bensin och diesel. Det är inte antingen eller utan både och som behövs i omställningen till fossiloberoende fordonsflotta. Biogas passar utmärkt för kommuner och landsting som vill ha kostnadskontroll. Det är ett närproducerat bränsle som bidrar till stabilitet i stads- eller landstingsbudgeten.

Myt 3: Det produceras för lite biogas så biogasfordonen kommer ändå att tankas med fossilgas

Fakta: Det finns ännu en stor outnyttjad potential för att producera biogas i Sverige. Redan under 2014 utgjorde biogasen hela 62,5 procent av fordonsgasen i Sverige, vilket är en världsunik siffra. Branschen har mål om att öka andelen biogas ytterligare framöver. Politiska styrmedel är dock centrala för att realisera outnyttjad produktionspotential.

Myt 4: Det finns risker med att sprida biogödsel på åkermark eftersom det innehåller tungmetaller

Fakta: Biogödsel kan certifieras enligt certifieringssystemet Certifierad återvinning. Certifieringen är frivillig. Den certifierade biogödseln innehåller låga halter av tungmetaller, d.v.s. inte mer än vad som finns i vanlig stallgödsel.

Myt 5: Det är bättre att göra el av biogasen

Fakta: Om transportsektorn ska bli fossilfri och andelen biodrivmedel ska kunna öka i Sverige krävs att flera förnybara bränslen ersätter bensin och diesel. Det är inte frågan om antingen el eller biogas utan ”både och”.

Myt 6: Biogas luktar illa

Svar: Biogasen är luktfri. Den lukt som sprids vid produktion är minimal och betydligt mindre än om man låter matavfall och gödsel ligga öppet. Om man upplever lukt beror det oftast på felkopplingar i biogasanläggningen.

Myt 7:  Biogas är farligt och kan explodera

Svar: Alla drivmedel som vi använder kan både brinna och explodera. Men de biogasfordon och anläggningar som är i bruk i dag har hög säkerhet. En fördel med biogas är att om den mot förmodan skulle läcka ut så stiger den snabbt uppåt och blandar sig med övrig luft.